@bdgpisan_

BANDUNG PISAN 🔵 @bdgpisan_

"Semua tentang aku, kamu dan bandung sekitarnya" Bandung not just a city, but Bandung is a home, Bandung is a story, and Bandung is a history.

@bdgpisan_ followers